Posted on

Na farskom úrade v Šali požehnali Kaplnku Božieho milosrdenstva

„Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi.“ (Zjv 21,3) Tieto slová sa stali celkom osobitným spôsobom skutočnosťou v pondelok 14. februára, vo večerných hodinách, vo farskej budove v Šali. Z poverenia a na základe dekrétu trnavského arcibiskupa Jána Oroscha v nej bola zriadená súkromná kaplnka, ktorú prišiel požehnať kanonik Róbert Kiss, jeden z generálnych vikárov Trnavskej arcidiecézy.

 
Na slávnostnej svätej omši, za účasti kňazov pôsobiacich v meste Šaľa, bola požehnaná aj hodnoverná kópia obrazu Božieho milosrdenstva z Krakova a liturgické zariadenie. Kaplnka je zasvätená Božiemu milosrdenstvu. V ňom je súhrn Božích vlastností a dokonalostí, ono je darom pre naše časy a jeho služobníkmi sme. To sú slová troch posledných Svätých Otcov, ktorí celej Cirkvi a jej pastierom veľmi jasne stavajú pred zrak Božie milosrdenstvo ako objekt uvažovania, adorácie i ohlasovania. Práve preto sa miestny farár dekan vsdp. Peter Nagy spolu s ďalšími kňazmi pôsobiacimi vo farnosti rozhodli pre toto  patrocínium.
 
Podľa slov Svätého Otca Františka „kňaz podľa Ježišovho srdca «prebýva» zároveň medzi Pánom, ktorému zasvätil svoj život a ľudom, ktorému je povolaný slúžiť. Kňaz bude prežívať plodnú pastoračnú lásku v tej miere, v akej v ňom neuhasína vnútorný život, osobná i spoločná modlitba“. Novopožehnaná kaplnka na Rímskokatolíckom farskom úrade v Šali bude tomuto cieľu napomáhať.