Posted on

Oznamy, Hirdetések – 17.04.2022 – 24.04.2022

** Ďakujeme každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do prípravy a dôstojného prežívania veľkonočných sviatkov!

 

** Srdečne pozývame deti – chlapcov od 7 rokov miništrovať na piatkové a postupne na všetky sväté omše.
Treba prísť do sakristie 15 minút pred začiatkom svätej omše. 

 

** Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave     i v tomto roku ponúka magisterské
štúdium katolíckej teológie
dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Laickí absolventi magisterského štúdia môžu nájsť uplatnenie v službe učiteľov a učiteliek náboženskej výchovy, v pastoračnej službe vo farnosti, v duchovných redakciách masmédií, v charitatívnych a humanitných ustanovizniach…                       
Bližšie informácie o prihláške sú na webovej stránke fakulty 
www.frcth.uniba.sk a na webovej stránke  kňazského seminára www.kscm.sk.

 

 

                Prajeme a vyprosujeme Vám od Pána požehnané veľkonočné sviatky!

 

———————————–

 

 

** Köszönjük mindenkinek, aki templomunkban belekapcsolódott a húsvéti előkészületekbe, illetve hozzájárult az ünnepek méltó megünnepléséhez!

 

** Szeretettel hívjuk a gyerekeket: fiúkat ministrálni a lányokat felolvasni! Kérjük, hogy a gyerekek 15 perccel a szentmise kezdete előtt jöjjenek a sekrestyébe.

 

** A Komensky Egyetem Római Katolikus Teológiai Kara Pozsonyban az idén is meghirdeti, nappali tagozaton, a következő akadémiai évre a katolikus teológia magiszteri programját. Nemcsak a papi hivatást választóok jelentkezését várják, hanem azokét a laikus hívőkét is, akik hitoktatóként, lelkipásztori asszisztensként, a katolikus médiákban vagy a karitatív szervezetekben szeretnének érvényesülni. Bővebb információk a kar weboldalán: www.frcth.uniba.sk vagy a papi szeminárium oldalán: www.kscm.sk szerezhetőek.


                Mindenkinek Istentől megáldott húsvéti ünnepeket kívánunk!