Sviatosť Eucharistie

1. SVäTÉ PRIJÍMANIE – DETI

Milí rodičia. Pri narodení Vášho syna, dcérky, prijali ste toto dieťa ako Boží dar. Vám, ako rodičom, Boh na istý čas toto dieťa zveril. Pri krste, ste spolu s krstnými rodičmi Bohu sľúbili, že budete pomáhať Vášmu dieťaťu pri uvádzaní do kresťanského života a že ho vychováte v katolíckom náboženstve. V tejto náročnej a zodpovednej úlohe, nie ste sami. Pomocnú ruku Vám rovnako podáva i spoločenstvo Cirkvi. A práve tým, chce byť aj táto PONUKA PRÍPRAVY VÁŠHO DIEŤAŤA NA 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE. Prihlášku na prvé sväté prijímanie si môžete stiahnuť tu. Nie je to náhrada, prebratie zodpovednosti za Vás… – je to iba ponúknutá pomoc zo strany Cirkvi, nášho farského spoločenstva, v napĺňaní prísľubu, ktorý ste dali Bohu pri krste. Ak túto pomoc prijmete, vieme si túto spoluprácu predstaviť takto:

1. Hlavným príkladom pre Vaše dieťa, je samotný kresťanský život Vašej rodiny (spoločná modlitba, návšteva svätých omší, život viery, vzťahy lásky i dôvery medzi Vami, spôsob riešenia náročných situácií, komunikácia medzi rodičmi navzájom i spolu s deťmi, systém pravidel, odovzdávania zodpovednosti, …)

2. Pomoc s duchovnou prípravou na prijatie Sviatosti zmierenia a Eucharistie v rámci ročného plánu na hodinách náboženstva vo všetkých našich školách, na to určeným a kompetentným kňazom alebo katechétom.

3. Mimoškolské aktivity s ponukou týždenných svätých omší za účasti detí („detské” sväté omše sú počas školského roka v nedeľu o 9:30), ako aj letných táborov a rôznych iných stretnutí.

DOSPELÍ

Katechéza pokrstených dospelých na iniciačné sviatosti

– Príprava na prijatie Eucharistie tých dospelých, ktorí boli pokrstení v detstve, ale nedostali kresťanskú výchovu, si vyžaduje dlhší čas. Cieľom prípravy je posilniť ich kresťanský život vhodnou katechézou.

– Usporiadanie katechézy zväčša zodpovedá usporiadaniu katechézy určenej pre katechumenov.

– Obdobie katechézy nech sa primerane vloží do liturgického roka v podobnom trvaní ako pri katechumenáte. Celá formácia zvyčajne vrcholí počas Veľkonočného obdobia.

Počas septembra je možné prihlásiť sa na prípravu k prijatiu sviatosti Eucharistie (1. sv. prijímania) a birmovania pre dospelých. Od októbra do Veľkej Noci budú prebiehať prípravné stretnutia na fare. Termín udeľovania sviatostí je počas Veľkej noci.

______________________

Účasť na Eucharistii spojená so vstupom do Katolíckej cirkvi

– Pokrstení kresťania, ktorí žiadajú aj prijatie do Katolíckej cirkvi, majú sa na tento vstup pripraviť katechetickým poučením a duchovnou prípravou.

– Katechéza má zahŕňať ucelenú náuku Katolíckej cirkvi a vysvetlenie rozdielov.

– Sviatosť krstu sa nemá opakovať. Nedovoľuje sa udeliť krst znova podmienečne, iba ak pretrvávajú vážne pochybnosti o jeho fakte či platnosti.

– Keďže prijatie dospelého do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi znamená zároveň účasť na Eucharistii a jej prijímanie, tí, ktorí majú prekážku pre prijímanie Eucharistie (napr. žijú v neplatnom manželstve) nemôžu byť prijatí do plného spoločenstva Cirkvi, kým nepominie prekážka pre prijímanie Eucharistie.

– V prípade veriacich východných cirkvi (pravoslávnej) stačí zložiť vyznanie viery ako ho stanovila Katolícka cirkev. Členovia východných cirkví sa zaradzujú do gréckokatolíckej cirkvi, to znamená ponechávajú si svoj obrad.

– Dĺžka obdobia katechizácie nie je časovo vymedzená. Závisí od predchádzajúcich poznatkov kresťanskej viery, individuálneho prístupu a pripravenosti na vstup do Katolíckej cirkvi.

CHORÍ

“Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.” (Jak 5, 14-15)

Cirkev mala vždy vo veľkej úcte tých svojich členov, ktorí sa utrpením pripodobňovali samému Kristovi. Preto ich v chorobe zahŕňa láskyplnou starostlivosťou, ktorú im preukazuje nielen tým, že chorých navštevuje, ale aj tým, že im sviatosťou pomazania poskytuje úľavu, Eucharistiou ich posilňuje, modlí sa za nich a v posledných chvíľach života ich osobitným spôsobom odporúča Bohu.

V našej farnosti navštevujeme chorých, starých a nevládnych priamo v ich domácnostiach, obyčajne pred Vianocami a Veľkou nocou a v týždni pre prvými piatkami. Ak je chorý v ohrození života, sviatosť sa udeľuje bez zbytočného odkladu. Nahlásiť takto chorého človeka môžete po svätých omšiach.