Sviatosť Eucharistie

1. SVäTÉ PRIJÍMANIE – DETI

Milí rodičia. Pri narodení Vášho syna, dcérky, prijali ste toto dieťa ako Boží dar. Vám, ako rodičom, Boh na istý čas toto dieťa zveril. Pri krste, ste spolu s krstnými rodičmi Bohu sľúbili, že budete pomáhať Vášmu dieťaťu pri uvádzaní do kresťanského života a že ho vychováte v katolíckom náboženstve. V tejto náročnej a zodpovednej úlohe, nie ste sami. Pomocnú ruku Vám rovnako podáva i spoločenstvo Cirkvi. A práve tým, chce byť aj táto PONUKA PRÍPRAVY VÁŠHO DIEŤAŤA NA 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE. Nie je to náhrada, prebratie zodpovednosti za Vás… – je to iba ponúknutá pomoc zo strany Cirkvi, nášho farského spoločenstva, v napĺňaní prísľubu, ktorý ste dali Bohu pri krste. Ak túto pomoc prijmete, vieme si túto spoluprácu predstaviť takto:

1. Hlavným príkladom pre Vaše dieťa, je samotný kresťanský život Vašej rodiny (spoločná modlitba, návšteva svätých omší, život viery, vzťahy lásky i dôvery medzi Vami, spôsob riešenia náročných situácií, komunikácia medzi rodičmi navzájom i spolu s deťmi, systém pravidel, odovzdávania zodpovednosti, …)

2. Pomoc s duchovnou prípravou na prijatie Sviatosti zmierenia a Eucharistie v rámci ročného plánu na hodinách náboženstva vo všetkých našich školách, na to určeným a kompetentným kňazom alebo katechétom.

3. Mimoškolské aktivity s ponukou týždenných svätých omší za účasti detí („detské” sväté omše sú počas školského roka v piatky o 18-tej okrem prvých piatkov), ako aj letných táborov a rôznych iných stretnutí.

DOSPELÍ

Katechéza pokrstených dospelých na iniciačné sviatosti

– Príprava na prijatie Eucharistie tých dospelých, ktorí boli pokrstení v detstve, ale nedostali kresťanskú výchovu, si vyžaduje dlhší čas. Cieľom prípravy je posilniť ich kresťanský život vhodnou katechézou.

– Usporiadanie katechézy zväčša zodpovedá usporiadaniu katechézy určenej pre katechumenov.

– Obdobie katechézy nech sa primerane vloží do liturgického roka v podobnom trvaní ako pri katechumenáte. Celá formácia zvyčajne vrcholí počas Veľkonočného obdobia.

Počas septembra je možné prihlásiť sa na prípravu k prijatiu sviatosti Eucharistie (1. sv. prijímania) a birmovania pre dospelých. Od októbra do Veľkej Noci budú prebiehať prípravné stretnutia na fare. Termín udeľovania sviatostí je počas Veľkej noci.

______________________

Účasť na Eucharistii spojená so vstupom do Katolíckej cirkvi

– Pokrstení kresťania, ktorí žiadajú aj prijatie do Katolíckej cirkvi, majú sa na tento vstup pripraviť katechetickým poučením a duchovnou prípravou.

– Katechéza má zahŕňať ucelenú náuku Katolíckej cirkvi a vysvetlenie rozdielov.

– Sviatosť krstu sa nemá opakovať. Nedovoľuje sa udeliť krst znova podmienečne, iba ak pretrvávajú vážne pochybnosti o jeho fakte či platnosti.

– Keďže prijatie dospelého do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi znamená zároveň účasť na Eucharistii a jej prijímanie, tí, ktorí majú prekážku pre prijímanie Eucharistie (napr. žijú v neplatnom manželstve) nemôžu byť prijatí do plného spoločenstva Cirkvi, kým nepominie prekážka pre prijímanie Eucharistie.

– V prípade veriacich východných cirkvi (pravoslávnej) stačí zložiť vyznanie viery ako ho stanovila Katolícka cirkev. Členovia východných cirkví sa zaradzujú do gréckokatolíckej cirkvi, to znamená ponechávajú si svoj obrad.

– Dĺžka obdobia katechizácie nie je časovo vymedzená. Závisí od predchádzajúcich poznatkov kresťanskej viery, individuálneho prístupu a pripravenosti na vstup do Katolíckej cirkvi.

CHORÍ

“Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.” (Jak 5, 14-15)

Cirkev mala vždy vo veľkej úcte tých svojich členov, ktorí sa utrpením pripodobňovali samému Kristovi. Preto ich v chorobe zahŕňa láskyplnou starostlivosťou, ktorú im preukazuje nielen tým, že chorých navštevuje, ale aj tým, že im sviatosťou pomazania poskytuje úľavu, Eucharistiou ich posilňuje, modlí sa za nich a v posledných chvíľach života ich osobitným spôsobom odporúča Bohu.

V našej farnosti navštevujeme chorých, starých a nevládnych priamo v ich domácnostiach, obyčajne pred Vianocami a Veľkou nocou a v týždni pre prvými piatkami. Ak je chorý v ohrození života, sviatosť sa udeľuje bez zbytočného odkladu. Nahlásiť takto chorého človeka môžete po svätých omšiach.