Klerici

Klerici

Po pátraní v matrikách, obežníkoch, schematizmoch a iných archívnych materiáloch sa nám podarilo pripraviť pre vás prehľad správcov farnosti, farárov, kaplánov, diakonov, akolytov a lektorov ktorí pôsobili či pôsobia v Šali.
Tento prehľad nemusí byť úplne presný vzhľadom na rôzny spôsob zápisu do matrík, či spôsob vydávania a archivovania menovacích dekrétov, preto budeme radi ak nám prispejete akýmkoľvek písomným či iným dokladom o presnom príchode či odchode kňaza, poskytnete nám fotografie z vašich albumov, či životopisy správcov fary, ktoré máte vo svojej knižnici.
Vďaka rozhodnutiu KSČ a vtedajšej vlády, kedy nám boli v roku 1950 skonfiškované matriky staršieho dáta ako deväťdesiate roky 19. storočia, nemôžeme v presnom výpočte kňazov pokračovať ďalej. Staršie dáta sme preto mohli čerpať len z historických kníh (napr. Šaľa v dejinách od Macháčka), kde už nie vždy sú spomínané presné dátumy príchodu či odchodu klerika z farnosti.