Sviatosť manželstva

Pre sobáš v našej farnosti je potrebné, aby aspoň jeden zo snúbencov mal trvalé bydlisko, alebo aspoň tri mesiace prechodné bydlisko v Šali . Ak sú obaja z inej farnosti, je potrebná aspoň od jedného, tzv. „licencia k sobášu“ – dovolenie k sobášu, od farára z farnosti odkiaľ dotyčný/á pochádza.

Zarezervovanie termínu pre sobáš možno osobne vo farskej kancelárii.

V čase rezervácie termínu, je potrebné s kňazom dohodnúť si prvé stretnutie, pri ktorom si určíme spôsob a formu predmanželskej náuky. Je dobré neodkladať to na poslednú chvíľu, bezprostredne pred sobášom budete mať určite iné starosti, preto nie je nič nezvyčajné absolvovať predmanželské náuky aj v 6 – 9 mesačnom predstihu ako je termín sobáša.

S čím potrebujete rátať 3 mesiace pred sobášom?

– Aspoň tri mesiace pred sobášom navštívte matriku na miestnom Matričnom úrade, kde vyplníte príslušné tlačivo (okrem klasických údajov o Vás a Vašich rodičoch – narodenia, bydlisko, … – budú od Vás na matrike požadovať v dotazníku aj rodné čísla Vašich svedkov sobáša). Toto tlačivo vyplnené na matričnom úrade, prineste na farský úrad, kde budete sobášení, upovedomte o tom aj vlastného farára.

– ten, kto nebol krstený v Šali (v meste), nech tiež prinesie „veľký“ krstný list (formát A4), z farnosti, kde bol krstený (tento krstný list nesmie byť starší ako tri mesiace),

– trvalé bydlisko svedkov (úplná adresa vrátane PSČ),

– vdova/vdovec úmrtný list zosnulého manžela/manželky,

–  v prípade, že Váš manžel/manželka je iného vierovyznania alebo nie je pokrstený v žiadnej cirkvi, tak tútu situáciu riešte s vaším farárom pri osobnom stretnutí.