Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života. 

Už apoštoli, plniac Kristovu vôľu, vkladaním rúk udeľovali novopokrsteným dar Ducha Svätého. Toto vkladanie rúk sa v katolíckej tradícii právom považuje za začiatok sviatosti birmovania, vďaka ktorej v Cirkvi určitým spôsobom pretrváva turíčna milosť. Aby sa lepšie naznačil dar Ducha Svätého, ku vkladaniu rúk sa pridalo pomazanie voňavým olejom (krizmou). Pomazaním birmovanec dostáva „znak“, trvalú pečať Ducha Svätého.

Účinky sviatosti birmovania:

spočívajú v osobitnom vyliatí Ducha Svätého, aké kedysi apoštoli dostali v deň Turíc:

— prehĺbenie zakorenenia v Božom synovstve;
— pevnejšie zjednotenie s Kristom;
— zveľadenie darov Ducha Svätého;
— zdokonalenie spojenia s Cirkvou;
— získanie osobitnej sily Ducha Svätého na šírenie a bránenie viery slovom i skutkom.

Kto môže prijať túto sviatosť?

Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže je však birmovanie vstupom do kresťanskej zrelosti, z latinskej tradície sa táto sviatosť spravidla udeľuje po dosiahnutí „veku usudzovania“.

Kandidát birmovania, ktorý dosiahol vek používania rozumu, má vyznať vieru, byť v stave milosti, mať úmysel prijať túto sviatosť a má byť pripravený vziať na seba úlohu Kristovho učeníka a svedka v cirkevnom spoločenstve i v časných záležitostiach.

Samotnému udeleniu sviatosti má predchádzať príprava na birmovanie, ktorá vedie kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života.

Príprava na prijatie sviatosti birmovania  sa usiluje o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.

Birmovný rodič – podmienky:

– zavŕšený 16-ty rok života,

– pobirmovaný,

– ak je zosobášený, tak sviatostne (v kostole),

– nerozvedený (ak je niekto rozvedený, birmovným rodičom môže byť, ak má písomné povolenie od biskupa pristupovať ku sviatostiam),

– ak je slobodný, nežije vo voľnom zväzku, v spoločnej domácnosti s partnerom/kou (konkubinát),

– praktizujúci kresťan, nie iba “na papieri”, priateľ a vzor vo viere pre birmovanca.

Prax v našej farnosti

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti udeľuje podľa počtu birmovancov.

Pripravujú sa na ňu stredoškoláci a starší.

Stretávame sa každý týždeň v spoločenskej miestnosti fary.

Aktívna účasť na sv. omšiach nie je podmienkou, je samozrejmosťou. 

Začiatok prípravy birmovancov sa vždy vyhlasuje vo farských oznamoch. 

Tešíme sa na teba – na ďalšieho skvelého človeka, ktorý túži žiť svoj život s Pánom Ježišom Kristom, v jeho Cirkvi.