Posted on

Oznamy, Hirdetések – 25.09.2022 – 02.10.2022

** Oznamujeme rodičom, že prihlášku na prvé sväté prijímanie pre svoje dieťa si môžu osobne vyzdvihnúť v sakristii. Prihlásiť je možné deti, ktoré majú trvalé bydlisko na území našej farnosti!

 

** Oznamujeme veriacim, že na základe rozhodnutia nášho otca arcibiskupa, dp. Bernard Novák, diakon, od 1. októbra 2022 bude slúžiť vo farnosti Sereď. Naša farnosť ďakuje pánovi diakonovi za jeho službu!

 

** Srdečne pozývame drahých veriacich na jednu spoločnú, farskú adoráciu, ktorá sa uskutoční dňa 30. septembra 2022, v piatok o 19:00 hod. v našom kostole.

 

** Spoločenstvo eRko pozýva všetky deti od 5 rokov na pravidelné stretnutia, ktoré budú bývať každú sobotu od 10:00 do 12:00 v Materskom centre Mamy mamám. Prvé stretnutie bude 1. októbra 2022. Zároveň srdečne pozývame všetkých mladých od 13 rokov na mládežnícke stretnutia, ktoré budú bývať v piatok po sv. omši. Prvé stretnutie bude v piatok, 30. septembra 2022 po večernej adorácii na fare. Tešíme sa na všetkých!

 

** Oznamujeme veriacim, že vincentská rodina organizuje 16. ročník celoslovenskej verejnej zbierky „BOJ PROTI HLADU 2022“, ktorá sa v našej farnosti uskutoční 2. októbra 2022, v nedeľu po svätých omšiach.
Za Vašu pomoc Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!   

 

** Oznamujeme veriacim, že vzhľadom na rastúce náklady na energie, v našej farnosti spolu s členmi Farskej ekonomickej rady, budeme hľadať možnosti na úsporu energií ohľadom osvetlenia a potom neskôr aj ohľadom kúrenia v kostole. Prosíme Vás o trpezlivosť a zároveň Vás žiadame, aby ste kvôli tomu nechodili za pánom kostolníkom, ktorý o týchto veciach nerozhoduje.

 

** Dominikánske mariánske centrum v Košiciach Vás srdečne pozýva na 15. púť ružencových bratstiev do Šaštína dňa 1. októbra 2022. Odchod autobusu je o 7:15 hod. od fary. Na púť sa treba prihlásiť na telefónnom čísle zverejnenom na nástenke.

 

 

** TV LUX vyhlasuje súťaž amatérskych filmárov. Bližšie informácie nájdete na našej nástenke! 

———————————–

 

** Hirdetjük a szülőknek, hogy a jelentkezési lapot az első szentáldozásra a gyermekük számára, átvehetik személyesen a sekrestyében! Azok a gyerekek jelentkezhetnek, akiknek egyházközségünk területén van az állandó lakhelye!

 

** Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy érsek atyánk döntése alapján, Ft. Bernard Novák diakónus úr 2022. október 1-től Szereden fog szolgálatot teljesíteni. Egyházközségünk köszöni neki az itteni szolgálatát!

 

** Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket egy közös, egyházközségi szentségimádásra, amelyre 2022. szeptember 30-án, pénteken, 19:00 órától kerül sor a templomunkban.

 

** Az eRko ifjúsági közösség szeretettel hívja a gyerekeket 5 éves kortól a szombatonként, 10:00 – 12:00 óra között  megvalósuló foglalkozásokra a Mamy mamám központba. Ugyanakkor szeretettel hívjuk a fiatalokat 13 éves kortól a péntekenként megvalósuló ifjúsági találkozóra, mindig az esti szlovák nyelvű szentmise után a plébániára!

 

** 2022. október 2-án, vasárnap, a szentmisék után, a vincés család szervezésében már 16. alkalommal valósul meg egyházközségünkben a „BOJ PROTI HLADU 2022” elnevezésű gyűjtés. Adományaikat Isten fizesse meg!

 

** Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy az emelkedő enegriaárak miatt, az elkövetkezendő időszakban az Egyházközségi Gazdasági Tanács tagjaival együtt keresni fogjuk a spórolási lehetőségeket templomunk kivilágítása és később majd a fűtése terén is. Kérjük a kedves hívek türelmét és azt is, hogy ezügyben ne a sekrestyés úr után menjenenk, mivel ő ezekről a dolgokról nem hoz döntést.

 

** Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy a kassai Máriás Domonkos Központ 15. alkalommal szervezi meg a rózsafűzér társulatok zarándoklatát Sasvárra 2022. október 1-én. Az atóbusz a plébánia elől indul 7:15 órakor. Az érdeklődők a faliújságon található telefonszámon jelentkezhetnek!

 

** A LUX TV meghirdeti az amatőr filmesek versenyét. Bővebb információk a faliújságon találhatók!