Posted on

Oznamy, Hirdetések – 05.03.2023 – 12.03.2023

**   Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku máte možnosť darovať 2 % z Vašich zaplatených daní cez občianske združenie Rabbuni na chod našej pastoračnej miestnosti. Tlačivo nájdete na stolíku na noviny, ku ktorému je potrebné priložiť potvrdenie od zamestnávateľa.

 

**   Na charitu ste prispeli sumou 1 202,50 €. Ďakujeme všetkým štedrým darcom!

 

**   Koncom septembra – začiatkom októbra sa uskutoční farská púť do Ríma. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili na fare počas úradných hodín alebo priamo u pána dekana.

 

**   Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Elektronickú prihlášku môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023 na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára na stránke www.kscm.sk.

 

**   V nedeľu, 5. marca 2023 o 15:00 hod. bude v našom kostole modlitba „Večeradlo“. 

———————————–

 


**   Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy a Rabbuni Polgári Társuláson keresztül ebben az évben is lehetséges ajándékozni befizetett személyi jövedelemadójuk 2 %-át a pasztorációs helyiség működésére. A nyomtatványt megtalálják az újságok asztalkáján, amelyhez a munkaadótól kapott igazolást kell hozzácsatolni.

 

**   A karitászra 1 202,50 € gyűlt össze. Adományaikat köszönjük szépen. 

 

**   Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy szeptember végén – október elején egyházközségünk szlovák zarándoklatot szervez Rómába. Jelentkezni lehet a plébánián a hivatali órák alatt vagy az esperes úrnál.

 

**   Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy a pozsonyi Comenius Egyetem Hittudományi Kara magiszteri képzést hirdet katolikus teológia szakon a laikusok és a papság iránt  érdeklődők részére. Jelentkezni lehet elektronikus úton április végéig a www.frcth.uniba.sk oldalon. A papi hivatást választóknak szüséges külön a szemináriumba is jelentkezni a www.kscm.sk oldalon.

 

**   Vasárnap, 2023. március 5-én, 15:00 órától lesz templomunkban a „Večeradlo“ imádság.