Posted on

Oznamy, Hirdetések – 26.03.2023 – 02.04.2023

**   Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku máte možnosť darovať 2 % z Vašich zaplatených daní cez občianske združenie Rabbuni na chod našej pastoračnej miestnosti. Tlačivo nájdete na stolíku na noviny, ku ktorému je potrebné priložiť potvrdenie od zamestnávateľa.

 

**   Pred veľkonočnými sviatkami budeme v našej farnosti spovedať, v sobotu 1. apríla 2023 od 9:00 do 11:30 a po obede od 14:30 do 17:00. Ostatné časy a miesta spovedania v našom dekanáte nájdete na výveske. Prosíme veriacich, aby si v čase spovede povinne nasadili rúško, kvôli bezpečnosti a zdraviu kňazov počas sviatkov! Ďakujeme!

 

**   Ďakujeme veriacim za milodary na opravu nášho organa. V mesiaci marec sme vyzbierali 1 752,33 EUR. Spolu na tento úmysel máme k dispozícii 10 607,87 EUR.

 

** Drahí veriaci, po podnetoch viacerých z vás by sme radi s tímom ľudí obnovili jednu pôstnu tradíciu
z minulosti. Na Veľký piatok  7. apríla 2023 od 19:00 túžime zorganizovať krížovú cestu rodín ulicami mesta Šaľa. Pozývame Vás všetkých, deti, mládež, dospelých. Mladých i starých. Poďme  spolu sprevádzať Ježiša na jeho krížovej ceste. Prosíme vás o modlitby za prípravu. Bližšie informácie zverejníme budúci týždeň – na Kvetnú nedeľu. 

 

**   V našej farnosti plánujeme rozbehnúť aktivitu „farské raňajky“. V nedeľu po svätej omši o 9:30 hod. by sme takto mali možnosť sa stretnúť, porozprávať sa a budovať medziľudské vzťahy. Prvé organizačné stretnutie bude na Kvetnú nedeľu, 2. apríla 2023      po svätej omši, ktorá sa začne o 9:30 hod. Srdečne pozývame na toto organizačné stretnutie všetkých záujemcov.   

 

 

**   Prosíme tie rodiny, ktoré by chceli nahlásiť chorých na svätú spoveď a sväté prijímanie pred Veľkou nocou, aby to urobili v sakristii najneskôr do Kvetnej nedele! Už nahlásených prvopiatkových chorých nemusíte ešte raz nahlásiť!

———————————–

 


**   Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy a Rabbuni Polgári Társuláson keresztül ebben az évben is lehetséges ajándékozni befizetett személyi jövedelemadójuk 2 %-át a pasztorációs helyiség működésére. A nyomtatványt megtalálják az újságok asztalkáján, amelyhez a munkaadótól kapott igazolást kell hozzácsatolni.

 

**   A húsvét előtti gyóntatás egyházközségünkben 2023. április   1-én, szombaton, 9:00-11:30 és 14:30-17:00 óra között lesz. Az esperességünk többi egyházközségébén a gyóntatás a faliújságon megtalálható szétírás szerint lesz. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a gyónásuk idejére, a lelkiatyák ünnepek alatti egészségének védelme érdekében, kötlezeően használjanak szájmaszkot! Köszönjük!

 

**   Köszönjük a kedves testvérek adományait az orgonánk javítására. Március hónapban 1 752,33 EUR gyűlt össze. Erre a célra összesen 10 607,87 EUR áll a rendelkezésünkre.

 

**   Kedves testvérek! Az egyházköségünkben szeretnénk újra feléleszteni egy régebbi böjti hagyományt. Nagypénteken,     2023. április 7-én, 19:00 órai kezdettel városunk utcáin keresztül fogjuk imádkozni a családok keresztúti ájtatosságát. Szeretettel hívjuk az időseket és fiatalokat, az egyházközségünk minden egyes tagját és az érdeklődőket. Kísérjük el Jézust a keresztútján. A szervezési munkálatokhoz az imáikat kérjük. Virágvasárnap még bővebb információkat is mondunk majd.

 

 

**   Kérjük azokat a családokat, akik szeretnék bejelenteni beteg családtagjukat a húsvét előtti szentgyónásra és szentáldozásra, hogy ezt tegyék meg a sekrestyében legkésőbb Virágvasárnapig!       Az elsőpéntekes betegeket nem kell külön még egyszer bejelenteni!