Posted on

Oznamy, Hirdetések – 10.09.2023 – 17.09.2023

**   Drahí
veriaci, ďakujeme všetkým, ktorí prišli na koncert našich organistov Júliusa a Dušana Bujdákovcov. Vďaka, že ste prešli cez otvorené dvere do nášho chrámu. Celkovo sme vyzbierali 1 290,50 EUR. Pán Boh zaplať každému, kto prišiel a prispel!

 

**  17. septembra 2023, v nedeľu bude pravidelná, septembrová zbierka na opravu nášho organa.

 

**  V súlade s našou Farskou ekonomickou radou sme Vám pripravili novinku ohľadom Vašich milodarov do zvončeka. Od tejto nedele môžete prispieť aj bezhotovostnou formou, pomocou platobného terminálu, ktorý nájdete v zadnej časti kostola.

 

**  Oznamujeme rodičom, že prihlášku na prvé sväté prijímanie pre svoje dieťa si môžu osobne prevziať v sakristii. Prihlásiť sa môžu tie deti, ktoré majú trvalé alebo prechodné bydlisko na území našej farnosti. Taktiež v sakristii si môžu deti prebrať omšový denníček na tento školský rok.

 

 

**  Spoločenstvo eRko pozýva všetky deti na detské eRko stretká, ktoré budú bývať každú sobotu od 10:00 do 12:00 v Materskom centre Mamy mamám. Na stretku s deťmi vytvárame spoločenstvo, rastieme v láske, pretvárame svet dobrom a žijeme živú vieru. Prvé stretko bude v sobotu 16. septembra na farskom dvore.

———————————–

**   Kedves testvérek! Köszönjük mindenkinek, akik eljöttek orgonistáink, a Bujdák testvérek jótékonysági koncertjére, amely alkalmával 1 290,50 EUR gyűlt össze. Köszönjük a részvételt és a támogatást!

 

** 2023. szeptember 17-én lesz a szeptemberi gyűjtés orgonánk javítására.

 

** Az Egyházközségi Gazdasági Tanácsunkkal együtt egy új lehetőséggel készültünk a perselybe szánt adományaik kapcsán. Ettől a vasárnaptól készpénzmentesen, a templomunk bejáratánál elhelyezett banki terminál segítségével is tudják támogatni egyházközségünk életét.

 

 

** Hirdetjük a kedves szülőknek, hogy az elsőáldozásra szóló jelentkezési lapot gyermekük számára átvehetik a sekrestyében. Azok a gyerekek jelentkezhetnek, akiknek állandó vagy átmeneti lakhelye van egyházközségünk területén. A gyerekek a sekrestyében átvehetik az idei évre szóló szentmisenaplót is.