Posted on

Oznamy, Hirdetések – 10.12.2023 – 17.12.2023

·    V stredu, v piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Úmysel: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

·    Po rorátnej sv. omši v stredu a v piatok bude malé občerstvenie a čaj pri východe z kostola. Kto by chcel niečo napiecť, ako agapé, nech sa zapíše na jednotlivé dni. Vzadu na stolíku je zoznam.

 

·    Na charitu sme vyzbierali 1 016,60 EUR.

 

·    Príď na nácvik farského spevokolu v sobotu o 16:30 do pastoračného centra.

 

·    Modlitba „Večeradla“ k Panne Márii bude 10. decembra 2023, o 15:00 hod.

 

·    Na predvianočné spovedanie starších a chorých sa treba zapísať už tento týždeň v čase úradných hodín osobne alebo telefonicky.

 

·    16. decembra 2023, v sobotu bude v našej farnosti veľké predvianočné spovedanie od 9:00 do 11:30 a od 14:30 do 17:00 hod. Prosíme veriacich, aby ste do maximálnej
miery využili túto možnosť na svätú spoveď. Budú tu kňazi z celého nášho dekanátu. Okrem tohto dňa spovedáme aj v jednotlivých farnostiach dekanátu. Podrobný rozpis nájdete na našej nástenke.

 

·    17. decembra 2023, v nedeľu bude decembrová zbierka na opravu nášho  organa. Ďakujeme Vám aj za tie milodary, ktoré posielate bezhotovostne na bežný účet vedený na tento účel, ktorého číslo je zverejnené na nástenke.

 

·    Skauti nám prinesú betlehemské svetlo pred sv. omšou na budúcu nedeľu o 9:30.

 

 

 

 ·     2023. december 10-én, 15:00 órától lesz a „Večeradlo” elnevezésű imádság.

 

·     A karitászra egyházközségünkben 1 016,60 EUR gyűlt össze, amelyet teljes egészében elküldtünk erre a célra. Adományaikat Isten fizesse meg.

 

·  Egyházközségünk énekkara szombaton 16:30 órától a pasztorációs helyiségben tartja a próbáját, amelyre szeretettel hívják az érdeklődőket.

 

· 2023. december 10-én, 15:00 órától lesz templomunkban a „Večeradlo“ elnevezésű imádság.

 

· A házaknál lévő betegek gyónási és áldozási szándékát kérjük, hogy legkésőbb az elkövetkezendő héten jelentsék be. 

 

· 2023. december 16-én, szombaton lesz egyházközségünkben a karácsony előtti nagygyóntatás 9:00 és 11:30 óra, valamint 14:30 és 17:00 óra között. Kérjük a kedves testvéreket, hogy maximálisan használjuk ki ezt a lehetőséget. Az esperességünk minden lelkipásztora fog gyóntatni. Ezenkívül az esperesség egyes egyházközségeiben a faliújságra kifüggesztett szétírás szerint lesz a gyóntatás.

 

· 2023. december 17-án, vasárnap lesz a decemberi gyűjtés az orgonánk javítására. Köszönjük azokat az adományokat is, amelyeket a kedves testvérek az erre a célra fenntartott bankszámlára küldenek, amelynek száma megtalálható a faliújságon.