Posted on

Oznamy, Hirdetések – 02.04.2023 – 09.04.2023

**   Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku máte možnosť darovať 2 % z Vašich zaplatených daní cez občianske združenie Rabbuni na chod našej pastoračnej miestnosti. Tlačivo nájdete na stolíku na noviny, ku ktorému je potrebné priložiť potvrdenie od zamestnávateľa.

 

**   Na Palmovú nedeľu o 15:00 hod. bude v našom kostole modlitba „Večeradlo“.

 

**   Na Bielu sobotu od 8:00 hod. bude možná modlitba pred Božím hrobom. Vo štvrtok nebude adorácia, a Omša svätenia olejov sa začne o 9:30 hod. v Katedrále v Trnave, na ktorú pozývame aj drahých veriacich.

 

**   Prosíme veriacich, aby si na vigíliu slávnosti Zmŕtvychvstania Pána, v sobotu večer priniesli so sebou sviečku.

 

**   Ďakujeme veriacim za milodary pre prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencov. Vyzbierali sme 980,28 EUR.

 

** Drahí veriaci, pozývame Vás na verejnú pobožnosť krížovej cesty rodín ulicami mesta Šaľa. Začne sa v Piatok utrpenia Pána (na Veľký piatok) 7. apríla 2023 so začiatkom o 19:00 hodine pred kostolom. Krížová cesta bude mať cca. 1,5 kilometra a je vhodná pre všetky vekové skupiny. Prosíme Vás, prineste si sviece alebo lampáše. Vzhľadom na presuny po komunikáciách a chodníkoch Vás prosíme o rešpektovanie a dodržiavanie pokynov organizátorov i mestskej polície. Ďakujeme!

 

**   V našej farnosti plánujeme rozbehnúť aktivitu „farské raňajky“. V nedele po svätej omši o 9:30 hod. by sme takto mali možnosť sa stretnúť, porozprávať sa a budovať medziľudské vzťahy. Prvé organizačné stretnutie bude na Palmovú nedeľu, 2. apríla 2023 po svätej omši, ktorá sa začne o 9:30 hod. Srdečne pozývame na toto organizačné stretnutie všetkých záujemcov. 
———————————–


**   Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy a Rabbuni Polgári Társuláson keresztül ebben az évben is lehetséges ajándékozni befizetett személyi jövedelemadójuk 2 %-át a pasztorációs helyiség működésére. A nyomtatványt megtalálják az újságok asztalkáján, amelyhez a munkaadótól kapott igazolást kell hozzácsatolni.

 

**   Virágvasárnap, 15:00 órától a templomunkban lesz a „Večeradlo“ elnevezésű imádság.

 

**   Nagyszombaton 8:00 órától lesz lehetőség imádságra a Szentsírnál. Ezen a héten csütörtökön nem lesz szentségimádás. A nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmise a Nagyszombati
Székesegyházban 9:30 órakor kezdődik, amelyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket!

 

**    Kérjük a kedves testvéreket, hogy a nagyszombati vigília szertartására és szentmiséjére hozzanak magukkal egy gyertyát vagy mécsest. A vigília Vághosszúfalun lesz 19:45 órai kezdettel!

 

**   Köszönjük a kedves testvérek adományait az üldözött keresztények és a háborús menekültek részére. Egyházközségünkben 980,28 EUR gyűlt össze.

 

**   Kedves testvérek! Az egyházköségünkben szeretnénk újra feléleszteni egy régebbi böjti hagyományt. Nagypénteken, 2023. április 7-én, 19:00 órai kezdettel városunk utcáin keresztül fogjuk imádkozni a családok keresztúti ájtatosságát. Szeretettel hívjuk az időseket és fiatalokat, az
egyházközségünk minden egyes tagját és az érdeklődőket. Kísérjük el Jézust a keresztútján. Kérjük, hogy hozzanak magukkal gyertyát vagy lámpást. Egyben kérjük, hogy respektálják és tartsák be a szervezők és a Városi Rendőrség utasításait és iránymutatását. Köszönjük szépen!