Posted on

Oznamy, Hirdetések – 08.10.2023 – 15.10.2023

**  Oznamujeme rodičom, že prihlášku na prvé sväté prijímanie pre svoje
dieťa si môžu osobne prevziať v sakristii. Prihlásiť sa môžu tie deti, ktoré majú trvalé alebo prechodné bydlisko na území našej farnosti. Taktiež v sakristii si môžu deti prebrať omšový denníček na tento školský rok.

 

** Všetci, ktorí majú chuť spievať a spevom chváliť Pána, sú pozvaní do Pastoračnej miestnosti vedľa fary na prvé organizačné stretnutie spojené s nácvikom v sobotu, 14. októbra 2023 o 17:00 hod.

 

** Pozývame veriacich na rekolekčnú svätú omšu kňazov nášho dekanátu, ktorá sa uskutoční 12. októbra 2023, vo štvrtok o 9:30 hod. v kostole v Kráľovom Brode.

 

 

** 15. októbra 2023, v nedeľu bude zbierka v mesiaci október na opravu nášho organa. 

———————————–

 

**  Hirdetjük a kedves szülőknek, hogy az elsőáldozásra szóló jelentkezési lapot gyermekük számára átvehetik a sekrestyében. Azok a gyerekek jelentkezhetnek, akiknek állandó vagy átmeneti lakhelye van egyházközségünk területén. A gyerekek a sekrestyében átvehetik az idei évre szóló szentmisenaplót is.

 

** Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket esperesi körzetünk rekollekciós szentmiséjére, amelyre 2023. október 12-én, csütörtökön, 9:30 órai kezdettel kerül sor a királyrévi templomban.

 

** 2023. október 15-én, vasárnap lesz az októberi gyűjtés orgonánk javítására.